No translation for the word: mos hozy wa enta sakt; mos zibi wa enta sakt