Learn to say Smirdzius, smirdalius in every language!


Language Phrase Meaning
Lithuanian Smirdzius, smirdalius stinker