Swear Words In Hokkien | Cuss Words In Hokkien

( B C G H I K L M N P S T


Top 10 Hokkien Swear WordsPhrase Meaning Is This Accurate?
(mai) ciak siaw (dont) eat cum (64%)        (36%)
Bo nao brainless (87%)        (13%)
Chao Chee Bai smelly pussy (85%)        (15%)
Chee Bai Bin Pussy face (79%)        (21%)
Chee Bye Pussy (76%)        (24%)
Chee Hong Gia Bastard (35%)        (65%)
CheeBai Cunt (60%)        (40%)
Cheeby Pussy (70%)        (30%)
Ciak Sai Eat Shit (84%)        (16%)
Gong Lan Stupid dick (67%)        (33%)
He bin shrimp face (65%)        (35%)
He nao shrimp brain (63%)        (38%)
Ho Kao Kan Get fucked by a dog. (88%)        (13%)
Ka Ni Lao Beh Fuck Your Father (75%)        (25%)
Ka Ni Na Fuck Your mother (68%)        (32%)
Ka na sai Like shit (73%)        (27%)
Kan Fuck (86%)        (14%)
Kan Ni Na Bu Chao Chee By Fuck your mother smelly pussy (88%)        (13%)
Kan Ni Na Bu Chao Chee Bye Fuck your mothers smelly pussy (92%)        (8%)
Kan ni nar Fuck up (33%)        (67%)
Kiu Mo Pubic Hair (67%)        (33%)
Kum Lan Suck my penis (87%)        (13%)
Lan Hoot Balls (48%)        (52%)
Lan Jiao Penis (86%)        (14%)
Lan Jiao bin Penis face (71%)        (29%)
Lan Pa Bin Dick Face (41%)        (59%)
Lan jiao Dick (68%)        (32%)
Lim peh you father (67%)        (33%)
Lu e Nui Your testicles (egg/balls) (83%)        (17%)
Lui Mak Pui Your Mom fly away (32%)        (68%)
Lui mak tiao lo Your mom jumped off the roof (52%)        (48%)
Mai ku liew I don't fucking believe it (26%)        (74%)
Nabei Fuck (30%)        (70%)
Neh Breast (66%)        (34%)
Ni Na Bu Your Fucking Mother (38%)        (63%)
Pak chiu cheng masturbate, to wank (86%)        (14%)
Pu Bor Fuck you (29%)        (71%)
Pu Bor Gia Bastard Son (33%)        (67%)
Pua Kang Broken Hole (choose one) (69%)        (31%)
Puah Chee Bye Broken Vagina (60%)        (40%)
Si lang bin Damn person's face (88%)        (13%)
Si peh Dead father (76%)        (24%)
Su ku Stupid (46%)        (54%)
Tiam La Shut Up (59%)        (41%)
Tu Lan Pig's Dick (50%)        (50%)
Tu bin Pig face (70%)        (30%)
chao chee bye smelly pussy (78%)        (22%)
chee bai gong fucking daft (idiot) (50%)        (50%)
chee bai kia fucking bastard (33%)        (67%)
chui cheng kia wanker (50%)        (50%)
goo thau beh bin cow head horse face (fugly) (56%)        (44%)
hor lang kan get fucked (78%)        (22%)
iong nao sio la use your brain to think (71%)        (29%)
kam beh lan suck a horse's dick (75%)        (25%)
kam kio suck a brinjal (75%)        (25%)
kam lan suck dick (83%)        (17%)
keh whore (43%)        (57%)
khee hor lang kan go get fucked (80%)        (20%)
khong kham imbecile (44%)        (56%)
lok kong kia son of a prostitute (59%)        (41%)
pe lan scratch dick (76%)        (24%)
pu bor mother fucker (67%)        (33%)
sai din bu fuck your mom (44%)        (56%)

Search for Cuss Words