Swear Words In Flemish (belgium) | Cuss Words In Flemish (belgium)

B D E G K L M O P R S T U V


Top 10 Flemish (belgium) Swear WordsPhrase Meaning Is This Accurate?
Bisexuele geitenneuker Bisexual goat fucker (65%)        (35%)
Gaot eroep zitte, joeng! (Antwerp dialect) Stick it up your ass! (76%)        (24%)
Kalf Idiot (lit. calf) (85%)        (15%)
Kalle Bitch (61%)        (39%)
Klootzak asshole (50%)        (50%)
Kust m'n kloete (antwerp) Kiss my balls (100%)        (0%)
Loemp Idiot (50%)        (50%)
Onnozelaar Idiot, wanker (96%)        (4%)
Paljas Jerk (100%)        (0%)
Réte ass (33%)        (67%)
Tettekop Idiot (lit. boobs head) (94%)        (6%)
Trut Bitch (79%)        (21%)
Uw bakkes shut the fuck up (78%)        (22%)
Voale zwetzak dirty nigger (50%)        (50%)
dendju goddamn (75%)        (25%)
een dool a douchebag (21%)        (79%)
een vetzak a filthy person (50%)        (50%)
ge kunse kussn you can kiss them (my/your balls) (67%)        (33%)
gie gotverdomse geiteneuker you god danm goat fucker (67%)        (33%)
gie soepkieken(ghent) you soup chicken (idiot) (50%)        (50%)
gie strontzak you shitbag (86%)        (14%)
kut cunt (100%)        (0%)
makak nikker (100%)        (0%)
miljaar fuck (50%)        (50%)
seut nerd (mostly females) (90%)        (10%)
u moeder is een hoer your mother is a whore (100%)        (0%)
vortzak dirty-ass guy (36%)        (64%)