Swear Words In Firefly | Cuss Words In Firefly

A B C F G H J K L N P R S T


Top 10 Firefly Swear WordsPhrase Meaning Is This Accurate?
Ai ya. Women wanle. We're in big trouble (58%)        (42%)
Aiya! Huaile Something's wrong (44%)        (56%)
BAI-tuo, AN-jing-eedyen We will enjoy your silence now (56%)        (44%)
Bee-tzway. Wrong wuomun fah-tsai Shut up and make us wealthy (60%)        (40%)
Bizui Shut up (81%)        (19%)
Boo hway-hun duh puo-foo Remorseless harridan (50%)        (50%)
Bun tyen-shung duh ee-dway-Ro Stupid inbred stack of meat (59%)        (41%)
BzzzBxxx Fuck (18%)        (82%)
Chiang-bao hoe-tze duh monkey raping (36%)        (64%)
Ching-wah tsao duh liou mahng frog-humping son of a bitch (57%)        (43%)
Chur ni-duh Screw you (74%)        (26%)
Fay-fay duh pee-yen a babboon's ass-crack (60%)        (40%)
Fei hua Nonsense (78%)        (22%)
Fei-oo Junk (71%)        (29%)
Fong luh Loopy in the head (72%)        (28%)
Goram! Damn! (33%)        (67%)
Gorram! Damn! (71%)        (29%)
Gwai-gwai long duh dong What the hell (61%)        (39%)
Gwan nee tzi-jee duh shr Mind your own business (69%)        (31%)
Hoe-tze duh pee-goo! Monkey's butt! (70%)        (30%)
Hoo-tsuh Shut up (42%)        (58%)
Huh choo-shung tza-jiao duh tzang-huo! Filthy fornicators of livestock! (26%)        (74%)
Hump Screw (72%)        (28%)
Jien tah-duh guay! Like hell! (50%)        (50%)
Kan wuh-mun tzun muh suh bah! Let's watch how we die! (50%)        (50%)
Kao! Goddammit! (40%)        (60%)
Kuh-ooh duh lao bao jurn Horrible old tyrant (60%)        (40%)
Kwai chur hun-rien duh di fahng Go far away very fast (40%)        (60%)
Nee mun doh shr sagwa Idiots. All of you. (72%)        (28%)
Niou fun Cow poop (43%)        (57%)
Rutting Fucking (85%)        (15%)
Shee-niou Cow sucking (67%)        (33%)
Shun-sheng duh gao-wahn! Holy testicle Tuesday! (81%)        (19%)
Sly Homosexual (70%)        (30%)
Ta ma de! Dammit! (65%)        (35%)
Ta ma de! Nimen de bizui! Everybody shut the hell up! (50%)        (50%)
Tah mah duh hwoon dahn Mother humping son of a bitch (59%)        (41%)
Tah-shr suo-yo dee-yure duh biao-tze duh mah! Whores in hell! (50%)        (50%)
Tee wuh duh pee-goo Kick me in the bottom (69%)        (31%)
Tsai boo shr No way (50%)        (50%)
Tzao gao Crap (38%)        (63%)
bhijoi you suck (33%)        (67%)
boo-tai jung-tzahng-duh not entirely sane (70%)        (30%)
chou ma niao stinking horse-urine (69%)        (31%)
fahng-tzong fung-kwong duh jeh a knot of self indulgent lunacy (64%)        (36%)
go tsao de dog humping (67%)        (33%)
gos se Crap (82%)        (18%)
guay hell (95%)        (5%)
guh jun duh hwoon dahn a real bastard (31%)        (69%)
jien huo cheap floozy (44%)        (56%)
jing-tzahng mei yong-duh consistently useless (58%)        (42%)
jung chi duh go-se dway steaming crap pile (50%)        (50%)
kwong-juh duh nuts (57%)        (43%)
luh-suh garbage (80%)        (20%)
niao se duh doo-gway piss-soaked pikers (73%)        (27%)
niou-se cow dung (60%)        (40%)
pee-goo bottom (73%)        (27%)
shiong mao niao panda urine (86%)        (14%)
tsway-niou bullcrap (75%)        (25%)


Search for Cuss Words