How to say Pandi un kunjila addi in any language!


Language Phrase Meaning
Tamil Pandi un kunjila addi tamilan who fuck his mother