Papiamento (aruba/ curacao/ bonaire)

B J K M P T


Top 10 Papiamento (aruba/ curacao/ bonaire) Swear WordsPhrase Meaning Is This Accurate?
Ba hode!! You're fucked (82%)        (18%)
Bai bati puñete Go Jackoff (38%)        (63%)
Bai chinga bo mama!!! Go fuck your mother! (Very dirty) (86%)        (14%)
Bai chupa patin/ dollo!! Go suck some dick! (100%)        (0%)
Bai den koño Fuck you!! (100%)        (0%)
Bai den tonto di bo mama Go into your mama's cunt (69%)        (31%)
Bai hunga pakul Go get assfucked (100%)        (0%)
Buraku di sanka Asshole (88%)        (13%)
Ju ku di puta shushi Dirty son of a bitch (20%)        (80%)
Ju ku di puta shushi Dirty son of a bitch       
Kabes di patin Dick head (50%)        (50%)
Kaka Shit (100%)        (0%)
Kaka Shit       
Koño bo mama Fuck your mama (30%)        (70%)
Koño bo mama Fuck your mama       
Mariku shushi Dirty homo (75%)        (25%)
Mariku shushi Dirty homo       
Mariku stinki Dirty homo/ fucking homo (71%)        (29%)
Mariku stinki Dirty homo/ fucking homo       
Pendew Dumb fuck!!/ Dick!! (80%)        (20%)
Pendew Dumb fuck!!/ Dick!!       
Puta shushi Dirty bitch (100%)        (0%)
Puta shushi Dirty bitch       
Ta ki koño/ lolo anto? WTF? What the Fuck (69%)        (31%)
bo smoel pendew shut your mouth fucker (50%)        (50%)
bo smoel pendew shut your mouth fucker